[INVEX-GNU] Jednaci material na tema LINUX-CZ

Snek linux-cz na www.alla.sk
Středa Říjen 8 08:33:59 CEST 1997


*----------------------------------------------------------*
| Snek Petr Stanek       mailto:linux-cz na www.alla.sk |
| L I N U X - C Z       RH LINUX / AIX / Windows NT |
*----------------------------------------------------------*
| WebMaster  http://www.comp.cz/linux          |
| HomePage   http://www.comp.cz/linux/snek        |
| Mailing list linux-cz-novinky (ceske novinky o LINUXu)  |
|       http://www.alla.sk/cgi-bin/majordomo/info  |
*----------------------------------------------------------*
 "LINUX" Trademark Registration of Linus Torvalds from US
------------- další část ---------------
Vá?ení fandové Linuxu.
----------------------

Vzhledem k blí?ící se sch?zce na Invexu, bych vás cht?l p?edb??n? seznámit s 
zám?ry projektu LINUX-CZ, o kterém zde chci promluvit.

LINUX-CZ (d?íve LINUX CZ Desktop) je odvozen z vlastních zku?eností a t??kých 
za?átk? s Linuxem. Vzhledem ktomu ?e nejsem programátor ani guru, ale pohý 
u?ivatel prokousávající se samostatn? linuxem a sna?ící se jím nahradit slavná 
Win95 na svém domácím PC. Jsem také jeden z t?ch ??astných který m??e pou?ívat 
Linux ve firm? a vidí tím pádem problémy spojené s nasazováním Win NT a 
spolupráce s Linuxem jako pracovní stanicí.

Je celkem samoz?ejmé ?e bez existence Internetu a GNU software by asi Linux 
nebyl omnoho zajímav?j?í ne? OS/2 a jiné stolní OSY. Pokud se zamyslíme nad 
fantastickým úsp?chem Microsoftu, tak je to v p?ípad? MS-DOSu díky jeho 
jednoduchosti a u MS Windows díky fantastické reklamn? a snadné mo?nosti 
doslova si nakrást komer?ní software v komer?ní i soukromé sfé?e.

Pokud bychom ud?lali hrubý odhad finan?ní náro?nosti MS-Win, tak spolu s 
MS-Office vás p?íjde na dobrých 20 000,-K?. Jen si p?edstavte co byste za to 
m?li komer?ního softu pro Linux.

Pokud v?ak chceme jít u Linuxu cestou GNU software, tak se musíme rozlou?it se 
zisky a prosazením v podnikových sférách. Za GNU software jsou toti? stra?n? 
malé provize pro lidi rozhodující, o nasazení Informa?ních systém? a navíc se 
na ka?dého ?éfa ?klebí z notebooku Win95, neli NT. Je t?eba si p?iznat ?e 
PCMCIA je kámen ?razu pro Linux, vinou výrobc? kreditního hardware.

Proto se také sna?ím zprost?etkovat své zku?enosti ostatním a rozb?hl jsem 
celkem úsp??ný projekt LINUX-CZ.

Cíl a zam??ení projektu je následující:
---------------------------------------

1.  WWW server pro ?eský a slovenský Linux         (rozpracováno)
2.  Navázání spolupráce s odbornými ?asopisy.       (hotovo)
3.  Vytvo?ení vhodné dokumentace.             (post?eh z konfery)
4.  Vytvo?ení ?eského dopl?ku pro Red Hat Linux.      (rozpracováno)
5.  Vytvo?ení ?esko slovenské distribuce pro Linux.    (rozpracováno)
6.  Koordinaci s autory GNU a programování nechat zku?eným.  (úvaha)
7.  Podpora Linuxu jako nástroj a multimediální platforma.   (úvaha)
8.  Podpora Linuxu jako hrá?ská platforma.           (úvaha)
9.  Projekty a v?ci do LINUX-CZ za?len?né
10. Zdroje projektu LINUX-CZ
11. Záv?r
-------------------------------------------------------------------------------
1.  WWW server pro ?eský a slovenský Linux
-------------------------------------------------------------------------------
1.0 Vytvo?it konzistentní zdroj ji? existující ?eské a slovenské dokumentace 
   pro Linux. Ne ka?dý kdo umí anglicky, si po?te v odborném anglickém textu.
1.1 Kv?li katastrofálnímu stavu ?eského internetu, zajistit zrcadlení LINUX-CZ 
   na v?em dob?e dostupná místa. (Cesnet, IBM Net, Isternet)
1.2 Zajistit nadnárodní zam??ení LINUX-CZ. Tedy spolupráci se slovenskými 
   kolegy.
1.3 Provozovat mailing list pro oznamování novinek na LINUX-CZ. Udr?ovat 
   seznam u?ivatel? Linuxu, firem zabývajících se Linuxem a ?eké literatury.
1.4 Vytvo?it on-line vyhledávání v takto sestavené dokumentaci. Z?ejmn? pomocí 
   slu?eb Wais pro index URL (mo?ná se pletu) a lokální p?es HtDig, nebo n?co 
   úpln? speciáln? naprogramované. (Jinak nám to ?asem p?eroste p?es hlavu)
1.5 Pr?b??n? zpracovávat FAQ z dotaz? konference cz.comp.linux.
1.6 Zajistit spolupráci s ostatními tv?rci CS dokumentace pro Linux a 
   p?ipravit podmínky pro vytvo?ení jednoho velikého publika?ního WWW serveru, 
   kde by si mohl ka?dý registrovaný autor sám udr?ovat své stránky (FTP) a 
   p?idávat odkazy do spole?ných index? (CGI). Ostatním poskytnout mo?nost 
   uploadu na FTP a p?ípadné registrace. Ka?dý by m?l mít mo?nost doplnit a 
   aktualizovat stránky po dohod? s autorem (koordinátorem) daného tématu 
   nebo stránky.
1.7 Touto formou by se mohly sjednotit ji? existující dokumentace jako jsou 
   ?koli?ky, Ládínkovy stránky, Czech Linux HomePage, Was, Czech HOWTO, Czech 
   MAN, a LINUX-CZ. Jmenovat se to m??e jakkoliv výsti?n?.
1.8 Zajistit plnou automatizaci údr?by takto vytvo?eného serveru.

-------------------------------------------------------------------------------
2.  Navázání spolupráce s odbornými ?asopisy.   
-------------------------------------------------------------------------------
2.0 Navázat spolupráci s odbornými ?asopisy a vystavovat se svolením redakce 
   ?lánky týkající se Linuxuové problematiky. Poda?ilo se nám navázat 
   spolupráci s redakcemi ?asopis? Connect! a CHIP. A ji? vystavujeme jejich 
   ?lánky na stránkách projektu LINUX-CZ.
2.1 Spolupracujeme také s slovenským internetím www ?asopisem Netá?ik, který 
   nám zaji??uje slovenskou ?ást LINUX-CZ a mailin-list.

-------------------------------------------------------------------------------
3.  Vytvo?ení vhodné dokumentace.
-------------------------------------------------------------------------------
3.0 Vytvo?ení vhodné dokumentace pro za?ínající u?ivatelé byla p?vodní 
   my?lenka, ale pokud se n?kdo ujme p?ekladu ji? hotových anglických 
   dokumentací tak to bude vhodn?j?í.
3.1 ?eské manuálové stránky jsou super v?c a ?eská HOWTO budou také perfektní.
   Takové ?eské PPP HOWTO tu schází jako s?l. (Je rozpracováno na 
   http://www.comp.cz/linux/snek a uvítám spoluautory)
-------------------------------------------------------------------------------
4.  Vytvo?ení ?eského dopl?ku pro Red Hat Linux.         
-------------------------------------------------------------------------------
4.0 M?la by vzniknout kolekce ?eského roz?í?ení pro standartní distribuci Red 
   Hat Linuxu, která by m?la obsahovat: cs-tools, fonty a klávesnice pro X11, 
   ?eské prost?edí pro tisk na postscriptových tiskárnách a pro tisk p?es 
   Ghostscript. 
4.1 Dále by m?la obsahovat ?eské app-defaults soubory a úpravy takových 
   program? jako StarOffice, Applix ....
4.2 Tyto v?ci by m?ly být odzkou?eny a sestaveny tak, aby fungovali pouhou 
   instalací na ?istý Red Hat Linux. A aktualizace by m?la probíhat podle 
   distribucí Red Hatu.
4.3 Toto by m?lo být voln? p?ístupné z Internetu, ale také mo?no dostat na CD, 
   nejlépe za cenu média + po?tovného.

-------------------------------------------------------------------------------     
5.  Vytvo?ení ?esko slovenské distribuce pro Linux.
-------------------------------------------------------------------------------
5.0 Op?t by m?lo jít o dopln?k k orginálnímu Red Hat Linuxu a m?l by obsahovat 
   p?edchozí bod 4.
5.1 Po nainstalování Red Hat Linuxu by se mn?lo pouhou doinstalcí zajistit 
   nakofigurování Linuxu do pou?itelné podoby. Tedy nastavit takové v?ci jako 
   je rozhraní pro X11, aby v menu byly opravdu v?echny u?ite?né programy, 
   aby Dosemu reagovalo na povel dos najetím OpenDosu s VC, ...........
5.2 Distribuce by m?la obsahovat vhodný výb?r program? pro b??nou práci. Nap?. 
   Gimp, StarOffice, Kde, Nedit, FTP, WWW prohlí?e?, vhodný E-mail klient a 
   spostu dal?ího.
5.3 Takto sestavená distribuce bude za hranicemi úsp??n?j?í ne? samotný Red 
   Hat! Prozatím ?ádná distribuce neobsahovala po nainstalování, u?ivatelské 
   prost?edí a sestavu program? konkuren?ní alespo? WIN-3.11. Ani sám 
   komer?ní Caldera Desktop nestojí za ty peníze.

-------------------------------------------------------------------------------
6.  Koordinaci s autory GNU a programování nechat zku?eným.
-------------------------------------------------------------------------------
6.0 Tímto bodem nenará?ím na nic. Jen si myslím ?e to není cíl LINUX-CZ, ale 
   dlouhodobá a d?le?itá zále?itost, pro lidi co do toho vidí. Myslím si 
   v?ak, ?e se vám nikdy nepoda?í vytvo?it n?co nadsv?tového. Smotné 
   Microsoftí produkty jsou dodávány extra v ?eských verzích, pro? asi?
   Je t?eba prosadit internacionalizaci GNU produkt?, ale zárove? vytvo?it 
   ?eskou distribuci zalo?enou na Red Hatu, jinak se nám m??e stát, ?e 
   Microsoft za?ne provozovat APSI pro GNU software a samotný Linux.
6.2 Nebylo by od v?ci zkusit prosadit pro GNU software zavedení jazykových 
   katalog? jako má Amiga. Pouhou vým?nou katalogu dojde k zm?n? jazyka v 
   menu programu a m??e to provést kdokoliv. (Mo?ná ?e to umí app-defaults)
6.3 Nebylo by odv?ci kontaktovat n?které ?eské firmy, zda nejsou ochotny 
   p?evést, nebo nechat p?evést své produkty pod Linux. Nap?íklad T602, C602, 
   WinText, WinBase, WWW602, Zebra, Mat, InWiew. Také pro MS Win je plno 
   zajímavého software jako Window Comader, TopDraw (Skoro Corel), WS-FTP, 
   Thumbs, .....

-------------------------------------------------------------------------------     
7.  Podpora Linuxu jako nástroj a multimediální platforma.   
-------------------------------------------------------------------------------
8.0 Také zde chybí seznam vhodných aplikací pro b??nou práci na Linuxu, aby
   jsme nebyli nuceni pou?ívat zárove? s Linuxem i Win95.   
8.1 Není také vy?e?ena mo?nost na?ítání defakto kancelá?ského standartu do
   Linuxu. Mám namysli T602 v PC Latin2 a MS Office v CP-1250 do aplikací
   typu StarOffice, Applix ....
8.2 Je ?koda ?e Linux není prosazován jako ideální nástroj pro tvorbu a správu
   www stránek a server?.
8.3 M?lo by se za?ít také Linux podporovat jako multimediální stroj. Plno z vás   
   má ur?it? zájem o spostu multimédií jako jsou zvukovky, tunery, televizní
   karty, p?ípadn? by si ráda p?ehrála n?jaké video z CD a neví jak nato.
   
-------------------------------------------------------------------------------     
8.  Podpora Linuxu jako hrá?ská platforma.   
-------------------------------------------------------------------------------
7.0 Vzhledem k tomu ?e nejsem hrá?, ale jen rád hraji proti lidskému 
   protivníku po síti, tak se mi jeví jako zajímavé propagovat Linux jako 
   hrá?skou sí?ovou platformu. Ideáln? se proto hodí druhá vla?tovka v podob? 
   slavného Quake. Také na?e n??né prot?j?ky pot??í sbírka her typu karty, 
   ?ínské domino, miny a ?eské PEXESO.

------------------------------------------------------------------------------
9. Projekty a v?ci do LINUX-CZ za?len?né   
------------------------------------------------------------------------------
- ?eská a slovenská dokumentace k Linuxu
- ?asopisy Connect! a CHIP
- Seznam domovských stránek u?ivatel? Linuxu (CZ/SK)
- WWW podobat Czech HOWTO
- P?íprava distribuce Linuxu LINUX-CZ
- Vystavení SAMBY-CZ (Pavel Lisy)

------------------------------------------------------------------------------
10. Zdroje projektu LINUX-CZ
------------------------------------------------------------------------------
WWW server:
  Primary: http://www.comp.cz/linux (IBM Net)
  Mirror: http://linux-cz.upce.cz (CesNet)
  Mirror: http://linux-cz.alla.sk (Slovensko)
  (Zrcadleno 1x denn? asi v 2:00)

Download: 
  Primary: http://www.comp.cz/linux/ftp/ (IBM Net)
  Mirror: http://linux-cz.upce.cz/ftp/ (CesNet)
  Mirror: http://linux-cz.alla.sk/ftp/ (Slovensko)
  (Zrcadleno 1x denn? asi v 2:00)

Mailing list mailto: linux-cz-novinky na rak.isternet.sk
E-mail    mailto: linux-cz na www.alla.sk

-------------------------------------------------------------------------------
11.  Záv?r
-------------------------------------------------------------------------------
Na záv?r si dovolím ?íci ?e projekt LINUX-CZ je prozatím nej?sp??n?j?í www 
stránkou na ?eském a slovenském Internetu a a? je teprve v beta verzi, má
nejv?t?í informativní schopnost pro podporu u?ivatel? Linuxu. 

Od 11.6.1997 kdy byl oficiáln? projekt LINUX-CZ vystaven k dne?nímu datu má 
na ?íta?i ?íslo 5600 náv?t?v, co? signalizje nejv?t?í nav?t?vovanost. 
(Pro úplnost nám >250 p?ístup? uteklo p?i zprovoz?ování miroru na Cesnetu a
Slovensku)

Tímto chci také pod?kovat v?em autor?m ?eských stránek o Linuxu jejich? URL
jsme zde umístili a vyzvat je aby nás informovali o zm?nách a novinkách na 
svých stránkách pomocí mailing listu linux-cz-novinky na rak.isternet.sk,
nebo se je?t? lépe p?ipojili k projektu LINUX-CZ stejnou formou jako ?nek.
(http://www.comp.cz/linux/snek)


		S pozdravem za LINUX-CZ team ?nek.
		Omluvte prosím hrubky a p?eklepy, ?estina není m?j kobylek.   


Další informace o konferenci Linux