- předchozí článek - následující článek - obsah - úvodní stránka -

Linuxové noviny 01-02/99

Zápis z prvního valného shromáždění Českého sdružení operačního systému Linux

Martin Vlk, 23. ledna 1999

Valné shromáždění se konalo 23. ledna 1999 v budově ČVUT FEL, Technická 2, Praha Dejvice a zúčastnilo se ho 36 řádných a zástupci tří kolektivních členů CZLUGu.

Akce oficiálně začala ve 12:45 hod.

Její průběh lze shrnout do následujících bodů:

 • Zvolení zapisovatele z řad přítomných členů, aby o průběhu celé události mohl být vypracován řádný zápis. Jako jediný kandidát se přihlásil Martin Vlk a byl posléze zvolen většinou hlasů, přičemž jeden člen se zdržel hlasování.

 • Schválení navrženého programu valného shromáždění. Byly provedeny některé dílčí úpravy programu a následně došlo k jeho jednohlasnému schválení. Schválený program valného shromáždění:

  • Zahájení
  • Volba zapisovatele
  • Schválení programu
  • Zpráva o činnosti CZLUGu za uplynulé období
  • Volba nového výboru sdružení a Linuxového projektu roku 1998
  • Zpráva o hospodaření CZLUGu
  • Vyhlášení výsledků voleb do výboru sdružení
  • Volba revizora účtu
  • Různé
  • Vyhlášení výsledku volby projektu roku

 • Upřesnění průběhu nadcházejících voleb. V této části se také představili ti z navržených kandidátů do výboru sdružení, kteří byli na shromáždění přítomni.

 • Jan Kasprzak podal zprávu o činnosti CZLUGu za uplynulé období. V rámci tohoto bodu programu také nastínil plány do nejbližší budoucnosti:

  • dokončit a rozeslat CD pro členy, kteří měli zájem o distribuci Debian a pro kolektivní členy
  • vylepšit způsob evidence členů, umožnit přístup členů k jejich údajům přes Internet
  • na listserveru linux.cz vytvořit konferenci pro výměnu informací mezi členy sdružení

  V reakci na myšlenku zpřístupnění údajů členů sdružení na Internetu proběhla menší diskuse na téma jejich zabezpečení proti zneužití.

  Podaná zpráva o činnosti byla schválena většinou hlasů, 3 členové se zdrželi hlasování.

 • Ve 13:10 hod. byly provedeny volby do výboru sdružení a volba Linuxového projektu roku 1998. Členové sdružení vhodili do improvizovaných uren hlasovací lístky a postupně se vrátili na svá místa. Asi po 5 minutách pokračoval program dalším bodem.

 • Jan Kasprzak podal Letmou zprávu o hospodaření CZLUGu, zpracovanou Ondřejem Váchou, který nebyl na shromáždění přítomen. Proběhlo hlasování o vzetí na vědomí, při kterém byl jeden člen proti a nikdo se nezdžel.

 • Potvrzení výše členských příspěvků na následující období, navržených přípravným výborem. Jednalo se o následující hodnoty:

  • řádní členové 250,- Kč; studující 170,- Kč
  • kolektivní členové 1000,- Kč; školy 500,- Kč
  • spolupracující členové 20,- Kč

  Navržená výše příspěvků byla schválena většinou hlasů s níže uvedeným dodatkem, dva členové byli proti, jeden se zdržel hlasování.

  Dodatek: "Kdo zaplatil členský příspěvek na následující období před schválením jeho nové výše na tomto valném shromáždění, je i nadále považován za člena sdružení." Tento dodatek byl vynucen nepřesnou formulací pravidel plateb ve stanovách sdružení.

 • Navržení a volba revizora účtu z řad přítomných členů sdružení. Jako revizor účtování CZLUGu byl většinou hlasů zvolen Petr Čech, jediný přihlásivší se kandidát. Jeden člen se zdržel hlasování.

 • Vyhlášení výsledků voleb do výboru sdružení. Do volební urny bylo vhozeno celkem 45 platných hlasů, z čehož vyplývá, že podle pravidel pro volby bylo ke zvolení člena výboru nutno nejméně 23 hlasů. Tomuto kritériu vyhovělo 7 kandidátů, což je zároveň nejvyšší možný počet členů výboru:

  • Jan Kasprzak (44 hlasů)
  • Pavel Janík (42 hlasů)
  • Petr Olšák (41 hlasů)
  • Dan Ohnesorg (38 hlasů)
  • Petr Kolář (27 hlasů)
  • Ondřej Vácha (26 hlasů)
  • Vladimír Michl (23 hlasů)

 • Různé. Na začátku tohoto bodu programu přinesl Jan Klička informaci o současném stavu a vývoji Linuxové distribuce Debian. Dále byly diskutovány následující náměty:

  • sponzoring tučňáka v některé ze zoologických zahrad

  • možnosti prezentace Linuxu na následujícím Invexu

  • získání kontaktů a spolupráce s odbornými i populárními periodiky ve snaze zvýšit kvalitu a věcnou správnost vycházejících informací o Linuxu

  • zkvalitnění stávajících stanov sdružení

  • registrace Internetové domény czlug.cz

  • možnosti spolupráce se Slovenským sdružením operačního systému Linux

  • Bylo provedeno hlasování o sponzoringu tučňáka v některé ze zoologických zahrad, přibližně ve výši 5000,- Kč za rok. Návrh byl odsouhlasen většinou hlasů, 3 členové byli proti, 4 se zdrželi hlasování.

  • Ke stanovám byly vzneseny následující připomínky:

   • je třeba se ujistit, že minimální výše členských příspěvků (20,- Kč pro spolupracující členy) bude vyhovovat existujícím předpisům úřadů
   • zpřesnit definici období, na které se platí členské příspěvky
   • definovat možnost odvolání členů výboru před skončením jejich funkčního období
   • zavést možnost svolání mimořádného valného shromáždění z vůle členů sdružení

   Do komise pro změnu stanov se přihlásili: Oto Buchta, Martin Pustka, Daniel Komárek, Jan Kasprzak a Petr Olšák. Komise byla schválena většinou hlasů, jeden člen se zdržel hlasování.

   Za účelem včasné modifikace stanov sdružení bylo výboru uloženo uspořádat ještě před koncem roku 1999 valné shromáždění. O tomto úkolu se hlasovalo, a byl schválen většinou hlasů, 4 členové se zdrželi hlasování.

  • Výboru CZLUGu bylo uloženo navázat vhodnou spolupráci s SKLUGem.

 • Vyhlášení výsledků volby Linuxového projektu roku 1998. Na projekt roku bylo navrženo celkem 19 projektů a volby se zůčastnilo 45 členů sdružení. Nejvíce hlasů - 11 - získaly shodně projekty "RedHat CZ" Jana Kasprzaka a Linuxové noviny, jejichž redakci zde zastupoval Pavel Janík ml.. Zmínění vítězové se dohodli, že obdrženou výhru 5000,- Kč věnují na posílení hardware listserveru konference linux.cz.

  Tímto bodem, ve 14:45 hod., vyvrcholil a zároveň skončil program prvního valného shromáždění CZLUGu.

*


- předchozí článek - následující článek - obsah - úvodní stránka -