mars_nwe a přístupy ksouborům

Petr Forejtek ice na maglajz.cz
Pondělí Červenec 23 12:21:50 CEST 2001


Za ú?elem zprovozn?ní netware serveru jsem nainstaloval rh71cz + mars_nwe.
Nakonfiguroval jsem mars_nwe v souboru /etc/nwserv.conf. Svazek, který jsem
vytvo?il se jmenuje SYS v klienti se svými W95 jej vidí a mohou p?ipojit.
N?kterým klient?m jsem p?i?adil práva ?tení a zápisu na adresá?ích v tomto
svazku. Kdy? si tito klienti namapují svazek SYS nap?íklad jako N:, mohou
chodit po adresá?ové struktu?e a spou?t?t podle libosti programy. A? potud je
v?echno správn?.
Chyba nastává ve chvíli, kdy se pokusí dva klienti zárove? spustit jeden
program (co? na originálním novel serveru pochopiteln? ?lo). Prvnímu z nich
se program spustí, druhým u? nikoli, systém jim zapoví k souboru p?ístup, a
to na dobu, po kterou má program spu?t?ný první z klient?. Pochopil jsem, ?e
klient, který p?ijde první, si soubor otev?e exkluzivn? pro sebe a ostatní u?
na soubor nepustí. Nena?el jsem zp?sob, kterým toto vy?e?it. Znáte-li n?kdo
?e?ení, pora?te, prosím.
P?ístupová práva k soubor?m jsou definována prost?ednictvím GROUP, ke které
pat?í jednotliví klienti. Tato skupina má právo ?íst i psát. OWNER je root.
UMASK jsem nakonec pro jistotu nastavil jako 771 660. Nepomohlo. Domníval
jsem se, ?e parametry s sekci 8 by mi mohly pomoci, ale nepochodil jsem.

D?kuji za pomoc

Petr ForejtekDalší informace o konferenci Linux