redirektor ">>" a delka vystupniho souboru

Jaroslav Svec jara.svec na seznam.cz
Pondělí Září 22 19:26:26 CEST 2003


Zapisuji kazdou minutu do log souboru pomoci redirektoru ">>".  Jak
zajistit, aby vystupni soubor obsahoval vzdy jen urcity pocet cerstvych
radku a trvale se nezvetsoval?


Defend your privacy! Encrypt your email today! 
http://www.bytefusion.com/secexmail 


---Tag My Public Key---

a2V5aWQ6IHtDMjE0REVBRi1FNjVCLTQ3MkYtOTU2QS02MTRD
NTE0M0MwNDl9DQpvd25lcjogaG9tZV9KYXJvc2xhdl9TdmVj
DQplbWFpbDogamFyYS5zdmVjQHNlem5hbS5jeg0KZW5hYmxl
ZDogeWVzDQpvcHRpb25zOiBub25lDQoNCi0tLS0tQkVHSU4g
UlNBIFBVQkxJQyBLRVktLS0tLQpNSUlDQ2dLQ0FnRUF3c0NR
Slo3MjNLY3RCcFpNd1RzeFhtZTJ4OEo0Vkc5WTYrdjdMb0tn
L0NydEVEakhIaGdoCk9UMFVYV29GRllWY3BGakFxZUdYNm5B
T01ocWVDVU9wQ0RJVmVTNU5NajkvbGNOSXRYVnNhNm5sUDJ3
TzBoSmoKUkw4UEFpN0MyNUZzOU96TDRNZEg1R3l5dXQyUE5I
NWVXNml3ekx5VGhvODRVcWhsMnBtbkxQbTg2dDNtQityOApH
cWc4SWZVRS82Tmh5V1pOeUIzR2VmYmVFVkJJSGMwRnpyOHEw
OWpqVUVreDN1algvQUhudkp5Ti9rM1h2WVJ6CmZhYkpyZy9v
alFSdC9zQjFubUx4S0R2eWU5U2czd21CZEo2RlNsQmRoWHln
bHpWSUk4TllENDdjV09Wd21uWXAKZllWd3hhR2ZmNDRZbGE0
NGNjWHJqNjgrY0EyYlZFQWVqSU9QM2I2eTVvOGtObFpvVEFh
Z2RhYUFOK0o2bG5ObgpVd2VqTEVJTGlvcTV1TTJLN2hhc0pP
OWoxdnRVckJzQnhwSkV4akQ4eWdPdnE4UzBPUWFISGoxUldD
emlBOFNDCk0rMjF6Zko4VkY3S1F1ZUxGdEJqbVVWT1k5R0pM
eC96M05iMXpBZlIxZ3RnanlCNnUrejl4ajFaZ1R1UnBHTTIK
djgzNlJqdVQ1ZWRkS1FqVXIxUnZPTE04Q3p4OHAxOTYzSHNU
ek15MFhHdytZMXJFS2xFd2dDYmpPUDdac3VFNAp4RGloOUlG
VE9Cb0JjbHcvUUtSdHc0Slluc1BNWVJOaXc1NzZGWHFmcVV6
TmpmSVJBbE5RcUZrNUpaUXMvbmtXCmJWUkIxM1RJeXYrb1l5
eU14dUxsL0lwczdBam16ZVRNZUZzdVYrR1RkOEdOZHZ6Sllq
aHlkL2tDQXdFQUFRPT0KLS0tLS1FTkQgUlNBIFBVQkxJQyBL
RVktLS0tLQoNCg==

---End SecExMail Tag---


---Tag My Public Key---

a2V5aWQ6IHtDMjE0REVBRi1FNjVCLTQ3MkYtOTU2QS02MTRD
NTE0M0MwNDl9DQpvd25lcjogaG9tZV9KYXJvc2xhdl9TdmVj
DQplbWFpbDogamFyYS5zdmVjQHNlem5hbS5jeg0KZW5hYmxl
ZDogeWVzDQpvcHRpb25zOiBub25lDQoNCi0tLS0tQkVHSU4g
UlNBIFBVQkxJQyBLRVktLS0tLQpNSUlDQ2dLQ0FnRUF3c0NR
Slo3MjNLY3RCcFpNd1RzeFhtZTJ4OEo0Vkc5WTYrdjdMb0tn
L0NydEVEakhIaGdoCk9UMFVYV29GRllWY3BGakFxZUdYNm5B
T01ocWVDVU9wQ0RJVmVTNU5NajkvbGNOSXRYVnNhNm5sUDJ3
TzBoSmoKUkw4UEFpN0MyNUZzOU96TDRNZEg1R3l5dXQyUE5I
NWVXNml3ekx5VGhvODRVcWhsMnBtbkxQbTg2dDNtQityOApH
cWc4SWZVRS82Tmh5V1pOeUIzR2VmYmVFVkJJSGMwRnpyOHEw
OWpqVUVreDN1algvQUhudkp5Ti9rM1h2WVJ6CmZhYkpyZy9v
alFSdC9zQjFubUx4S0R2eWU5U2czd21CZEo2RlNsQmRoWHln
bHpWSUk4TllENDdjV09Wd21uWXAKZllWd3hhR2ZmNDRZbGE0
NGNjWHJqNjgrY0EyYlZFQWVqSU9QM2I2eTVvOGtObFpvVEFh
Z2RhYUFOK0o2bG5ObgpVd2VqTEVJTGlvcTV1TTJLN2hhc0pP
OWoxdnRVckJzQnhwSkV4akQ4eWdPdnE4UzBPUWFISGoxUldD
emlBOFNDCk0rMjF6Zko4VkY3S1F1ZUxGdEJqbVVWT1k5R0pM
eC96M05iMXpBZlIxZ3RnanlCNnUrejl4ajFaZ1R1UnBHTTIK
djgzNlJqdVQ1ZWRkS1FqVXIxUnZPTE04Q3p4OHAxOTYzSHNU
ek15MFhHdytZMXJFS2xFd2dDYmpPUDdac3VFNAp4RGloOUlG
VE9Cb0JjbHcvUUtSdHc0Slluc1BNWVJOaXc1NzZGWHFmcVV6
TmpmSVJBbE5RcUZrNUpaUXMvbmtXCmJWUkIxM1RJeXYrb1l5
eU14dUxsL0lwczdBam16ZVRNZUZzdVYrR1RkOEdOZHZ6Sllq
aHlkL2tDQXdFQUFRPT0KLS0tLS1FTkQgUlNBIFBVQkxJQyBL
RVktLS0tLQoNCg==

---End SecExMail Tag---Další informace o konferenci Linux