- předchozí článek - následující článek - obsah -

Linuxové noviny Prosinec 1997

Návrh stanov CZLUG (Czech Linux Users' Group)

Jan Kasprzak, Petr Šnajdr, Pavel Janík ml., 7. prosince 1997

V současné době připravujeme založení sdružení uživatelů operačního systému Linux (CZLUG). Protože chceme všem dát možnost vyjádřit se k podobě a činnosti budoucího sdružení, uveřejňujeme i v Linuxových novinách kompletní znění připravovaných stanov sdružení. Stanovy jsou k dispozici i na WWW na adrese http://www.linux.cz/czlug/stanovy.html. Na adrese http://www.linux.cz/czlug/pruzkum.html je také WWW formulář sloužící ke zjištení zájmu o různé druhy členství v CZLUG.

Prosím udělejte si chvíli čas a pozorně si přečtěte návrh stanov a sdělte nám veškeré své náměty a postřehy.

Poslání CZLUG

CZLUG je neformální Linux Users' Group v České republice při České nadaci pro podporu free software (dále jen CZFSF). Základním posláním je sdružovat vývojáře, správce a uživatele operačního systému Linux, vytvářet vhodné podmínky pro rozvoj, využití a propagaci operačního systému Linux, pořádat vzdělávací akce pro své členy i širokou veřejnost jako jsou přednášky, odborné semináře atd., a to samostatně nebo v návaznosti na akce CZFSF.

Základní ustanovení

 1. CZLUG je dobrovolné sdružení uživatelů operačního systému Linux pod záštitou CZFSF.
 2. CZLUG není právním subjektem, ale organizačně samostatným projektem CZFSF pro podporu a rozvoj operačního systému Linux.
 3. Oficiální název je České sdružení uživatelů Linuxu (anglicky Czech Linux Users' Group) a jeho zkrácená verze je CZLUG.

Činnost sdružení

 1. Sdružuje uživatele operačního systému Linux v České republice.
 2. Spolupracuje s institucemi a organizacemi využívajícími operačního systému Linux a obdobně zaměřenými skupinami.
 3. Pořádá školení, diskuse, exkurze, konference, sympozia a semináře. Vyvíjí expertní, publikační, vydavatelskou činnost.
 4. Podporuje nebo zadává vytváření programového vybavení pro operační systém Linux.
 5. Podporuje nebo přímo spolupracuje na vytváření archívů software (zejména operačního systému Linux) a jejich údržbu.
 6. Napomáhá rozvoji a propagaci operačního systému Linux.
 7. Otázky finanční, sponzorství a propagaci řeší pouze ve spolupráci s CZFSF.

Organizační struktura CZLUG

 1. Nejvyšším orgánem CZLUG je valné shromáždění řádných a zástupců kolektivních členů.
 2. Výkonným orgánem sdružení je výbor CZLUG (dále jen "výbor") volený v počtu 3 až 7 členů. Výbor je volen a odvoláván valným shromážděním a to nadpoloviční většinou. Výbor musí svolávat valné shromáždění minimálně jednou ročně s přesahem maximálně dvou měsíců do následujícího roku. Funkční období výboru je nejvýše tříleté.
 3. Výbor volí ze svého středu předsedu, který pověřuje jednotlivé členy vybranými úkoly tak, aby bylo respektováno následující:
  1. operativní a efektivní činnost CZLUG.
  2. základní myšlenka a stanovy CZLUG.
 4. Ve výboru je možno dohodnout rozhodnutím výboru kratší funkční období předsedy, nejméně ale 1 rok.
 5. V rámci možností CZLUG je možno proplácet nutné výdaje na činnost výboru i dalších členů.
 6. Výbor řídí CZLUG v období mezi valnými shromážděními a za svou činnost je odpovědný valnému shromáždění.
 7. Minimálně jednou ročně dává výbor všem svým členům a statutárnímu zástupci CZFSF informaci o své činnosti a rámcových plánech do budoucna.
 8. Výbor je oprávněn nadpoloviční většinou hlasů výboru svolat z vážných důvodů vyjímečné valné shromáždění i více než 1x do roka.
 9. Za CZLUG jedná jeho předseda. Oficiální vystupování CZLUG je možné pouze za spolupráce s CZFSF.
 10. Výbor řeší veškeré otázky na zasedání výboru. Z tohoto zasedání je nutno pořídit zápis, který podepisuje člen pověřený jeho zpracováním a předseda.
 11. Výbor je oprávněn zvolit i jinou než osobní formu zasedání výboru. Příslušný zápis z jednání pak členové výboru ověří předem dohodnutou formou elektronického podpisu.
 12. O závažných otázkách se hlasuje v rámci výboru. K hlasování se vyžaduje přítomnost předsedy. Hlasování je platné, když se ho zúčastní minimálně 50% členů výboru. Výbor může stanovit i elektronickou formu hlasování. Příslušná výměna veřejných klíčů musí být provedena minimálně 7 dní před hlasováním.
 13. Hlasování je možné i v rámci valné hromady. K platnosti hlasování je potřebná účast minimálně 50% přítomných členů. Výbor může povolit i hlasování elektronickou formou. Otázky pak musí být zveřejněny alespoň 7 dní před konáním valné hromady spolu s pravidly hlasování.

Členství v CZLUG

 1. CZLUG má své členy řádné, kolektivní a spolupracující převážně z České republiky, ale i ze zahraničí (například ze Slovenské republiky).
 2. Řádným a spolupracujícím členem CZLUG se může stát každý, kdo souhlasí se stanovami CZLUG, podá příslušnou přihlášku a zaplatí příslušný členský příspěvek na jeden rok.
 3. Kolektivním členem se může stát každá instituce nebo organizace, která souhlasí se stanovami CZLUG, podá příslušnou přihlášku a zaplatí příslušný členský příspěvek.
 4. Řádní, spolupracující i kolektivní členové jsou přijímáni usnesením výboru CZLUG na základě přihlášky určující druh členství.
 5. Člen CZLUG je každý, kdo je přijat za člena CZLUG a plní řádně členské povinnosti.
 6. Členství v CZLUG zaniká vystoupením nebo vyloučením člena. Vyloučit člena může výbor sdružení pokud pro toto hlasuje minimálně polovina členů CZLUG a to pro vážné důvody, zejména neplnění povinností člena sdružení.

Práva člena CZLUG

 1. Na vyžádání a dle možností CZLUG získat volně šiřitelný software šířený v rámci CZLUG nebo sítě Internet.
 2. Přednostní právo se účastnit konferencí a obdobných akcí pořádaných CZLUG a CZFSF.
 3. Možnost publikovat články v rámci případné publikační činnosti CZLUG.
 4. Přednostní právo na získání publikací nebo materiálů vzniklých činností CZLUG nebo CZFSF.
 5. Řádní a kolektivní členové mají právo na slevy při získávání těchto produktů, jsou-li slevy stanoveny.
 6. Právo hlasovat na valném shromáždění členů CZLUG.
 7. Zástupce kolektivního člena má právo hlasovat na valném shromáždění s váhou tři hlasy.
 8. Řádný člen má právo být volen do výboru CZLUG.
 9. Všichni členové mají právo být pravidelně (alespoň jednou ročně) informováni o činnosti CZLUG. Tyto informace jsou šířeny především pomocí sítě Internet nebo v závažných případech rozesílány poštou.

Povinnosti člena CZLUG

 1. Platit členský příspěvek ve výši a době stanovené valnou hromadou.
 2. Informovat správce databáze členů CZLUG tak, aby tato databáze byla stále aktuální.
 3. Informovat o důležitých skutečnostech (odjinud než z CZLUG) výkonný výbor.
 4. Povinností řádného a kolektivního člena navíc je propagovat vhodně operační systém Linux a aktivně získávat další členy.
 5. Povinností řádného člena je pomáhat dle svých možností svému okolí s provozem operačního systému Linux.
 6. Kolektivní člen je povinen umožnit svým zaměstnancům nebo členům přístup k operačnímu systému Linux a zasadit se v rámci svých možností o co nejširší nasazení Linuxu na vlastní výpočetní technice.

Hospodaření CZLUG

Hospodářská činnost CZLUG je zajišťována:
 1. Z příspěvků členů.
 2. V návaznosti na hospodaření CZFSF.

Výši členských příspěvků stanoví hlasování na valné hromadě CZLUG. Neproběhne-li hlasování nebo nedojde-li ke schválení nové výše členských příspěvků, zůstávají tyto údaje stejné jako v předchozím období.

Závěrečná ustanovení

 1. Stanovy Czech Linux Users' Group je možno změnit pouze na základě hlasování valného shromáždění.
 2. CZLUG zaniká usnesením valného shromáždění vysloví-li se pro tento návrh alespoň dvě třetiny všech členů.

Příloha ke stanovám CZLUG - Výše členských příspěvků

 1. Členské příspěvky spolupracujícího člena činí 20 Kč ročně.
 2. Členské příspěvky řádného člena činí 220 Kč ročně, pro studenty 150 Kč ročně.
 3. Členské příspěvky kolektivního člena činí 1000 Kč ročně, v případě škol a neziskových organizací 500 Kč ročně.
*


- předchozí článek - následující článek - obsah -